Ład Korporacyjny

Raport z przeglądu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

w Banku Spółdzielczym w Żaganiu za 2016r.

Zasady Ładu Korporacyjnego zostały wprowadzone w Banku uchwałami Zarządu i Rady Nadzorczej w grudniu 2014r. oraz uchwałą Zebrania Przedstawicieli w kwietniu 2015r.

Zasady Ładu Korporacyjnego w Banku wprowadzono z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych.

W Banku Spółdzielczym w Żaganiu nie stosuje się następującej zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych:

1) § 8 ust. 4 w części dotyczącej:

zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

Uzasadnienie: Powołującsię na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuję się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione.

W Banku Spółdzielczym w Żaganiu w roku 2015, po wprowadzeniu Zasad Ładu Korporacyjnego nie stosowano również § 6, regulującego wprowadzenie anonimowego sposobu powiadamiania organu zarządzającego lub organu nadzorującego o nadużyciach, gdyż w kwestii wprowadzenia takiej procedury pozostawiono dowolność instytucjom nadzorowanym. Jednakże w roku 2016 sytuacja uległa zmianie, po wprowadzeniu powyższych postanowień do ustawy Prawo bankowe, w której przepisy nakazują wprost wprowadzenie takiej procedury w każdym banku. W celu realizacji przepisów ustawy Prawo bankowe, we wrześniu 2016r. Bank wprowadził „Procedurę anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku Spółdzielczym w Żaganiu procedur i standardów etycznych”, gwarantująca pracownikom, którzy zgłoszą naruszenia ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowaniaI tak, w związku z wprowadzeniemprzedmiotowej„Procedury” nastąpiła konieczność aktualizacji Zasad Ładu Korporacyjnego w obszarze: Organizacja i struktura organizacyjna, poprzez dodanie zapisów o przyjęciu przez Bank takiej procedury. Kolejnym obszarem wymagającym zmiany jest: Polityka wynagradzania. W czerwcu b.r. Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła zamianę dotychczasowej Polityki zmiennych składników wynagrodzeń na Politykę Wynagrodzeń. Zamiana ta nastąpiła na skutek wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach. W związku z powyższym nastąpiła konieczność uaktualnienia zapisów Zasad Ładu Korporacyjnego w tym obszarze. I tak: w punkcie pierwszym nastąpiła zmiana nazwy regulacji, w punkcie drugim – zmianie uległ podmiot dokonujący corocznego przeglądu niniejszej Polityki. Wcześniej Polityka podlegała corocznej ocenie dokonywanej przez audyt wewnętrzny, natomiast z chwilą przystąpienia Banku do Systemu ochrony jest to jednostka zarządzająca systemem ochrony. W punkcie trzecim zmiana dotyczy podmiotowości Polityki. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń obejmowała dotychczas stanowiska kierownicze w Banku, natomiast Polityka Wynagrodzeń odnosi się do stanowisk istotnych, do których Bank zaliczył: Zarząd, Głównego Księgowego i Kierownika komórki ds. Zgodności.

Zarząd oświadcza, ze Bank i jego organy przestrzegały w roku 2016 Zasad Ładu Korporacyjnego obowiązujących w Banku.