Skip to main content
 • RODO

RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Żaganiu. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.
Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:
1. Co to jest RODO?
Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.
2. Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe?
Bank przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji. Prowadzimy również działalność informacyjną o naszych usługach i produktach.
3. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?
Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.
4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Żaganiu. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych
5. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Maria Kacieia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

pod numerem tel. 68 368 12 99

lub pisemnie

na adres naszej siedziby: Bank Spółdzielczy w Żaganiu , 68-100 Żagań ul. Skarbowa 6.


6. W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu:
1. podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
2. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością bankową, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
3. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
4. wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego w Banku,
5. w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.
7. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?
Bank przetwarza dane związane z:
1. identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta,
2. dane transakcyjne,
3. dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostających na utrzymaniu i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
4. dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług bankowych,
5. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej,
6. dane audiowizualne (nagrywane rozmowy dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych).
8. Kto jest odbiorcą moich danych?
Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
2. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,
3. Związek Banków Polskich,
4. Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
5. Komisja Nadzoru Finansowego,
6. biura informacji gospodarczej,
7. banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
8. podmioty, którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
9. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
10. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Bank?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.
11. Jakie uprawnienia mi przysługują?
W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
12. Do kogo mogę wnieść skargę?
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
14. Skąd Bank ma moje dane osobowe?
Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.
15. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
W procesie analizy oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowej, a także wykonywania umowy kredytu, Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.
6. Czy Bank stosuje monitoring?

Tak. Bank we wszystkich swoich placówkach prowadzi monitoring wizyjny przy użyciu urządzeń rejestrujących .Monitoring stosowany jest w celu ochrony osób i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 2017.11.30. Dane z monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni. Dane są okresowo nadpisywane. W uzasadnionych przypadkach ( np. dla celów dowodowych) nagrania mogą być przechowywane przez okres dłuższy. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenie przetwarzania.

Administrator - Bank Spółdzielczy w Żaganiu
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)


KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

Informujemy, że w celach zapewnienia bezpieczeństwa na mocy art. 3 ust 2 lit a i b ustawy o ochronie osób i mienia z dnia z dnia 2017.11.30 Dz.U.2017.2213, a także na podstawie art. 22Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4,138, 305 i 357) na terenie Banku Spółdzielczego w Żaganiu oraz  jego placówkach prowadzony jest monitoring wizyjny przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Administratorem Danych Osobowych jest Bank Spółdzielczy w Żaganiu ul. Skarbowa  6, 68-100 Żagań zwany dalej: Bank.

Z Bankiemmożna się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; pisemnie pod adresem: Bank Spółdzielczy w Żaganiu ul. Skarbowa  6, 68-100 Żagań, telefonicznie 68 368 12 99.

W Banku wyznaczony jest INSPEKTOR OCHRONY DANYCH, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub pisemnie na adres Banku.

Dane osobowe są przetwarzane przezBank w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Banku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa, nie dłużej niż 30 dni.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Bank podmiotom upoważnionym z mocy prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Banku na podstawie zawartych umów powierzenia.

DANE NIEIDENTYFIKOWALNE

Pragniemy poinformować, że na podstawie samego obrazu z monitoringu Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, co oznacza, iż na mocy art. 11 RODO zachodzi przetwarzanie nie wymagające identyfikacji, nadto w związku z cytowanym przepisem art. 11 RODO –zastosowania nie maja art. 15, art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 RODO– to jest prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych w zakresie monitoringu oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO);
 2. sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO);
 3. prawo do bycia zapomnianym to znaczy do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie
  i bezprawnie (art. 17 RODO);
 4. ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
 5. Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO);
 6. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO), co oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

Jednocześnie informujemy, iż ma Pani/ Pan prawo;

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, iż niezależnie
  od praw wymienionych w niniejszym dokumencie może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów własnych, a także przetwarzania danych jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Banku. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku Bank nie będzie już mógł przetwarzać Pani/Pana danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Bank Spółdzielczy w Żaganiu ul. Skarbowa  6, 68-100 Żagań. (dalej „Bank”) na podstawie art.105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy Prawo bankowe (dalej „Prawo bankowe”) – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 a, 02-679 Warszawa (dalej „BIK”). W związku z powyższym BIK – obok Banku – staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK.

 1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej „BIK”).

 2. Dane kontaktowe.

Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3.Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:

 1. wykonywania czynności bankowych, w szczególności oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy Prawa bankowego;
 2. statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych wynikający z przepisów Prawa bankowego;
 3. w celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105 a ust. 4 Prawa bankowego – podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis Prawa bankowego;
 4. w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

4.Kategorie przetwarzanych danych

BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

 1. dane identyfikujące osobę: PESEL/NIP, imię, nazwisko, dane dotyczące dokumentów tożsamości, nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie matki, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo;
 2. dane adresowe i teleadresowe,
 3. dane socjo-demograficzne: informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, wykształcenie, dochody i wydatki, stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie domowym, ustrój majątkowy małżonków;
 4. dane dotyczące zobowiązania: źródło zobowiązania, kwota i waluta, numer i stan rachunku, data powstania zobowiązania, warunki spłaty zobowiązania, cel finansowania, zabezpieczenie prawne i przedmiot zabezpieczenia, przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia z tytułu zobowiązania na dzień wygaśnięcia zobowiązania, data wygaśnięcia zobowiązania, przyczyny niewykonania zobowiązania lub dopuszczenia się zwłoki, o której mowa w art. 105a ust. 3 ustawy, przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, informacja o upadłości konsumenckiej, decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosków kredytowych.
 5. Źródło pochodzenia danych.

BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Banku.

Informacja o upadłości konsumenckiej przetwarzana w BIK może pochodzić z Banku oraz z Monitora Sądowego i Gospodarczego.

 1. Okres przez który dane będą przetwarzane.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:

 1. dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105 a ust. 3 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
 2. dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105 a ust. 4 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
 3. dla celów statystycznych i analiz – przez okres  trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania;
 4. dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z Umowy lub z innego tytułu.
 1. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZE W ŻAGANIU DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH(DLA KANDYDATÓW DO PRACY)

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Żaganiu. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby nasze praktyki dotyczące ochrony prywatności były przejrzyste i umożliwiały Państwu jak najlepszą kontrolę nad tym, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe kandydatów do pracy w Banku.

Każda osoba wysyłająca zgłoszenie rekrutacyjne (CV) do Banku Spółdzielczego w Żaganiu, zgadza się na przetwarzanie przez Pracodawcę swoich danych osobowych zawartych w tym zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji.

Wobec powyższego prosimy o zawarcie w swoim CV klauzuli:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bank Spółdzielczy  w Żaganiu, 68-100 Żagań, ul Skarbowa 6”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, zwane dalej „RODO”), informujemy że:

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy  w Żaganiu, 68-100 Żagań, ul. Skarbowa 6.Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa i ich podanie jest niezbędne w zakresie z nich wynikających (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia.

Przesłane dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Bank Spółdzielczy  w Żaganiu, 68-100 Żagań, ul. Skarbowa 6 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Bank Spółdzielczy  w Żaganiu, 68-100 Żagań,
ul. Skarbowa 6  oraz przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdziesz nas też tutaj