Skip to main content
  • Informacja dotycząca wskaźników referencyjnych

Informacja dotycząca wskaźników referencyjnych

Rynek finansowy objęty jest działaniami mającymi na celu uregulowanie wskaźników referencyjnych stopy procentowej, czyli wskaźników stosowanych w transakcjach oraz umowach finansowych (takich jak np. WIBID i WIBOR, EURIBOR, LIBOR). 

Na obszarze Unii Europejskiej podstawą prawną do prowadzenia tych prac jest  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych (zwane dalej: „Rozporządzeniem BMR”), którego stosowanie ma zapewnić zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa oraz udoskonalenie metodologii kalkulacji wskaźników.

Metodologia w zakresie wskaźników referencyjnych powinna być dostosowana do Rozporządzenia BMR.  Niektóre wskaźniki referencyjne mogą zostać wycofane, przykładem takiego wskaźnika jest LIBOR. Dlatego banki powinny posiadać plany na okoliczność zaprzestania opracowywania lub istotnej zmiany wskaźników referencyjnych wykorzystywanych w relacjach z klientami.

Na polskim rynku finansowym podstawowymi wskaźnikami referencyjnymi stopy procentowej są WIBID i WIBOR. Za metodologię ich opracowywania odpowiada GPW Benchmark S.A., spółka której Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 16.12.2020 udzieliła zezwolenia na pełnienie funkcji administratora wskaźników referencyjnych stóp procentowych.

Bank Spółdzielczy w Żaganiu posiada „Plan postępowania w przypadku istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania wskaźników referencyjnych stosowanych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu”. Jednocześnie Bank na bieżąco monitoruje działania regulacyjne oraz legislacyjne dotyczące wskaźników referencyjnych podejmowane przez organy krajowe, czy unijne, dostosowując przepisy wewnętrzne do wymogów Rozporządzenia BMR.

 

 

Znajdziesz nas też tutaj