Skip to main content

Regulamin korzystania z Usługi BLIK dostępnej w aplikacji mobilnej Zagan BS Mobile.

indeks


Regulamin korzystania z Usługi BLIK dostępnej w aplikacji mobilnej Zagan BS Mobile.


Rozdział 1. Postanowienia ogólne i definicje


§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usługi BLIK w aplikacji mobilnej BSL Mobile przez Klientów Banku (dalej Regulamin).
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna Banku Zagan BS Mobile służąca do obsługi usługi BLIK przez Klientów Banku, umożliwiająca dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi Aplikacji Mobilnej do dokonywania płatności przy użyciu Kodu BLIK;
2) Akceptant – podmiot, który udostępnia zapłatę za usługę lub towar za pośrednictwem Usługi BLIK;
3) Bank – Bank Spółdzielczy w Żaganiu ul. Skarbowa 6, który udostępnia usługę BLIK swoim Klientom;
4) Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub małoletni powyżej 13 roku życia korzystająca z oferty Banku w zakresie Rachunku bankowego (w tym Posiadacz rachunku, Pełnomocnik rodzajowy, Użytkownik
Aplikacji Mobilnej);
5) Kod BLIK – jednorazowy sześciocyfrowy kod generowany w Aplikacji Mobilnej, służący do autoryzacji Transakcji BLIK przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej;
6) Osoby nieuprawnione - są to osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne, nie będące Użytkownikiem Aplikacji Mobilnej;
7) Pełnomocnik ogólny - osoba fizyczna, upoważniona przez Posiadacza rachunku do dysponowania rachunkiem w takim zakresie jak Posiadacz rachunku, włącznie z zamknięciem rachunku, o ile tak stanowi treść pełnomocnictwa;
8) Posiadacz rachunku – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub małoletni powyżej 13 roku życia, która zawarła z Bankiem Umowę, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku należy rozumieć każdego ze współposiadaczy rachunku;
9) Rachunek bankowy/Rachunek – rachunek oszczędnościoworozliczeniowy prowadzony w złotych polskich w Banku na rzecz Posiadacza rachunku, służący do wykonywania transakcji, przechowywania środków pieniężnych oraz prowadzenia
rozliczeń;
10) System BLIK – polski schemat płatności mobilnych, który umożliwia Posiadaczowi rachunku korzystającego z Aplikacji Mobilnej dokonywanie Transakcji BLIK;
11) Szybka Płatność – Transakcja BLIK dokonana z wykorzystaniem Kodu BLIK, który został wyświetlony Użytkownikowi automatycznie po zalogowaniu się Użytkownika do Aplikacji Mobilnej;
12) Terminal POS – terminal umożlwiający dokonywanie transakcji bezgotówkowych przy wykorzystaniu Usługi BLIK;
13) Transakcja BLIK – transakcja płatnicza zainicjowana przez Klienta przy użyciu Aplikacji Mobilnej, za pośrednictwem Systemu BLIK, wymagająca autoryzacji Kodem BLIK;
14) Umowa – umowa Rachunku bankowego lub umowa o prowadzenie konta wraz z innymi produktami i usługami bankowymi;
15) Urządzenie mobilne – wielofunkcyjne urządzenie przenośne z dostępem do Internetu, integrujące w sobie funkcje komputera i/lub telefonu komórkowego;
16) Usługa BLIK – usługa umożliwiająca dokonywanie Transakcji BLIK;
17) Użytkownik Aplikacji Mobilnej - Klient będący Posiadaczem rachunku lub osoba, która jest uprawniona do dysponowania Rachunkiem w ramach pełnomocnictwa ogólnego w Aplikacji
Mobilnej w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku
Rozdział 2. Użytkownicy usługi BLIK


§ 2.


1. Użytkownikiem Usługi BLIK może być Klient, który:
1) posiada Rachunek lub jest Pełnomocnikiem ogólnym do Rachunku i korzysta z bankowości elektronicznej;
2) podał w Banku numer telefonu komórkowego i jest on aktualny;
3) podał inne dane wymagane do uruchomienia Usługi BLIK zgodnie z oferta Banku posiada Urządzenie mobilne powiązane z numerem telefonu operatora sieci telefonii komórkowej działającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające wymagania techniczne dotyczące instalacji i korzystania z Aplikacji Mobilnej;
4) pobrał i zainstalował na Urządzeniu mobilnym Aplikację Mobilną;
5) zapoznał się i zaakceptował warunki Regulaminu Aplikacji Mobilnej;
6) zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.
2. Bank umożliwia dostęp do Usługi BLIK wszystkim swoim Klientom.
3. Bank umożliwia dostęp do Usługi BLIK na zasadach określonych w Regulaminie.
Rozdział 3. Rejestracja i aktywacja usługi BLIK


§ 3.


1. Po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w § 2 Użytkownik aktywuje usługę BLIK za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Zagan BS Mobile.
2. W celu aktywacji Usługi BLIK konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
3. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy o Usługę BLIK.
4. Jednocześnie, akceptując niniejszy Regulamin, Klient oświadcza, że upoważnia Bank, na mocy art. 104 ust.3 Ustawy prawo bankowe oraz w celu korzystania jako Klient Banku z Usługi BLIK, jak i w celu dokonywania Transakcji BLIK, w okresie korzystania przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej z Usługi BLIK, do przekazywania informacji stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu art. 104 Ustawy prawo bankowe pozostających w związku z realizacją zadań i czynności w ramach obsługi Systemu BLIK do: Banku, Banku BPS S.A., IT Card S.A. oraz Polskiego Standardu Płatności Sp. z o.o. i KIR
S.A.
5. Użytkownik Aplikacji Mobilnej w każdym czasie może zmienić Rachunek, który będzie powiązany z Usługą BLIK.
6. Użytkownik Aplikacji Mobilnej, który chciałby korzystać z Usługi BLIK na więcej niż jednym Urządzeniu mobilnym, powinien dokonać aktywacji Aplikacji Mobilnej oraz Usługi BLIK na każdym z tych urządzeń odrębnie. Należy jednak pamiętać, że Klient może posiadać tylko jedną aktywną Usługę BLIK powiązaną z jednym Rachunkiem.
7. Użytkownik Aplikacji Mobilnej może wyłączyć Usługę BLIK w każdej chwili w trybie natychmiastowym, poprzez: 1) dezaktywację Usługi BLIK w Aplikacji Mobilnej; 2) odinstalowanie Aplikacji Mobilnej; 3) złożenie dyspozycji w placówce Banku.
8. Odstąpienie od Umowy Rachunku bankowego, który został powiązany z Usługą BLIK oraz wypowiedzenie, rozwiązanie lub wygaśnięcie tej Umowy, skutkuje uniemożliwieniem korzystania z Usługi BLIK z chwilą skutecznego odstąpienia od Umowy, upływu okresu wypowiedzenia, rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile Klient nie dokonał wyboru innego Rachunku w Aplikacji Mobilnej.
9. Ponowne korzystanie z Usługi BLIK jest możliwe dopiero po ponownej aktywacji tej usługi zgodnie z § 3 Regulaminu.
Rozdział 4. Transakcje realizowane za pośrednictwem usługi BLIK


§ 4.


1. Usługa BLIK daje możliwość dokonywania:
1) bezgotówkowych transakcji w Terminalach POS oraz przez Internet u Akceptantów (w tym Szybkich Płatności);
2) wypłat gotówki w bankomatach oznaczonych znakiem systemu BLIK;
3) przelewów na telefon, o ile Bank udostępni taką usługę. Informacja na temat dostępności tej funkcjonalności zostanie zamieszczona na stronie internetowej Banku.
2. Dokonanie Transakcji BLIK i jej autoryzacja w ramach Usługi BLIK wymaga:
1) odblokowania Urządzenia mobilnego;
2) zalogowania do Aplikacji Mobilnej;
3) wygenerowania Kodu BLIK w Aplikacji Mobilnej;
4) wprowadzenia wygenerowanego Kodu BLIK w Terminalu POS w sklepie stacjonarnym, w bankomacie lub na stronie internetowej w celu autoryzacji Transakcji BLIK;
5) potwierdzenia transakcji BLIK w Aplikacji Mobilnej kodem PIN ustanowionym w procesie aktywacji Aplikacji Mobilnej, w przypadku gdy jest to konieczne.
3. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank dla Transakcji BLIK jest moment autoryzacji Transakcji BLIK przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej.
4. Kod BLIK jest ważny 2 minuty od momentu jego wygenerowania.
5. Transakcja BLIK realizowana przez Posiadacza rachunku między 13 a 18 rokiem życia, nieprzekraczająca w miesiącu kalendarzowym równowartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jest uważana jako dyspozycja mieszcząca się w granicach zwykłego zarządu.
6. W przypadku dokonywania Szybkich Płatności w Terminalu POS poniżej limitu określonego na stronie internetowej Banku, Bank nie wymaga zalogowania się do Aplikacji Mobilnej, ani podania kodu PIN potwierdzającego Transakcję BLIK, a autoryzacja transakcji odbywa się w oparciu o numer urządzenia, na którym zainstalowana jest Aplikacja Mobilna. Po 5 kolejnych tego typu Transakcjach BLIK wymagane jest dokonanie Transakcji BLIK z użyciem kodu PIN. Licznik jest resetowany przez podanie kodu PIN podczas potwierdzania wypłaty gotówki za pośrednictwem kodu BLIK w bankomacie lub podczas logowania się do Aplikacji Mobilnej.
7. Jeżeli kwota Szybkiej Płatności przekracza limit określony na stronie internetowej Banku lub Szybka Płatność jest wykonywana w innym kanale niż Terminal POS, wymagane jest potwierdzenie tej Transakcji BLIK kodem PIN w Aplikacji Mobilnej.
8. Bank odmawia realizacji Transakcji BLIK w przypadku, gdy: 1) Rachunek został zamknięty;
2) zostało odwołane pełnomocnictwo ogólne - przy czym odmowa realizacji Transakcji BLIK w tym przypadku nastąpi maksymalnie od drugiego dnia roboczego licząc od dnia złożenia dyspozycji odwołania pełnomocnictwa ogólnego;
3) Użytkownik Aplikacji Mobilnej podał nieprawidłowe dane podczas autoryzacji Transakcji BLIK;
4) Klient nie został uwierzytelniony;
5) został przekroczony czas ważności Kodu BLIK;
6) został przekroczony limit transakcyjny dla Transakcji BLIK;
7) kwota Transakcji BLIK przewyższa wysokość dostępnych środków na Rachunku Klienta.
9. Anulowanie Transakcji BLIK jest możliwe do momentu dokonania autoryzacji Transakcji BLIK. Po dokonaniu autoryzacji Klient może odwołać Transakcję BLIK wyłącznie u Akceptanta, jeżeli istnieje taka możliwość i Akceptant wyraża na to zgodę.
10. Szczegółowa listę dostępnych funkcjonalności dla usługi BLIK oraz informację o obowiązującej wysokości limitów kwotowych dla Transakcji BLIK oraz limitu Szybkich Płatności można uzyskać w placówkach Banku, oraz na stronie internetowej Banku www.bszagan.pl.
11. Użytkownik Aplikacji Mobilnej, w zależności od oferty Banku, może dokonać:
1) włączenia i wyłączenia funkcji Szybkich Płatności w Aplikacji Mobilnej;
2) włączenia i wyłączenia Usługi BLIK.
12. Bank ma prawo zablokować możliwość korzystania z Usługi BLIK, ze względu na:
1) uzasadnione przyczyny związane z bezpieczeństwem Usługi BLIK lub Urządzenia mobilnego powiązanego z tą Usługą; 2) podejrzenia nieuprawnionego użycia Usługi BLIK; 3) złamania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
13. Bank odblokowuje Usługę BLIK, jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady.
14. Zablokowanie Usługi BLIK skutkuje brakiem możliwości jej aktywacji oraz dokonywania transakcji za pośrednictwem Usługi BLIK do momentu jej odblokowania, a zastrzeżenie Usługi BLIK skutkuje brakiem możliwości dokonywania transakcji w ramach Usługi BLIK oraz usunięciem Usługi BLIK.
15. Czynności związane z blokowaniem Usługi BLIK nie mają skutku względem Usługi BLIK aktywowanej przez innych Użytkowników Aplikacji Mobilnej będących Posiadaczami lub Pełnomocnikami rodzajowymi do tego samego Rachunku.
Rozdział 5. Inne postanowienia


§ 5.


1) Użytkownik Aplikacji Mobilnej zobowiązany jest do:
1) korzystania z przedmiotowej usługi zgodnie z zawartymi z Bankiem umowami oraz zapisami odpowiednich regulaminów produktowych;
2) nieudostępniania Osobom nieuprawnionym Urządzenia mobilnego, na którym znajduje się Aplikacja Mobilna z Usługą BLIK, Kodu BLIK oraz kodu PIN do Aplikacji Mobilnej;
3) podejmowania niezbędnych środków bezpieczeństwa służących zapobieganiu wystąpienia nieautoryzowanych transakcji, w tym odpowiedniego zabezpieczenia Urządzenia mobilnego poprzez:
a) aktualizacje systemu operacyjnego oraz Aplikacji
Mobilnej,
b) stosowanie oprogramowania antywirusowego,
c) stosowanie zapór bezpieczeństwa, jeżeli to możliwe,
d) korzystanie z przeglądarek internetowych rekomendowanych przez Bank;
4) ochrony i przechowywania osobno Urządzenia mobilnego z Aplikacją Mobilną, kodu PIN oraz innych danych służących do odblokowania ekranu Urządzenia mobilnego lub dostępu do Aplikacji Mobilnej z zachowaniem należytej staranności;
5) niezwłocznego zgłoszenia faktu utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia Urządzenia mobilnego, na którym znajduje się Aplikacja Mobilna z Usługą BLIK. Zgłoszenie może zostać dokonane w oddziale Banku.
2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminów odpowiednich produktów bankowych.
3) Bankowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, w przypadku:
1) zmian w Usłudze BLIK lub w innych produktach mających wpływ na działanie Usługi BLIK, związanych z postępem technologicznym i informatycznym, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa lub ułatwienie korzystania z Usługi BLIK, o ile powodują one konieczność zmiany Regulaminu;
2) wprowadzenia nowych lub zmiany obecnie obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów, jeżeli powoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do rozwiązań wynikających z wydawanych przepisów prawa, rekomendacji lub interpretacji.
4) O zakresie wprowadzanych zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2 Bank zawiadamia Użytkownika aplikacji w sposób określony w Umowie, w terminie nie później niż dwa miesiące przed datą ich wejścia w życie.

5) O zmianach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, Użytkownik aplikacji jest informowany z pominięciem trybu opisanego w ust. 4, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Banku lub na wyciągu bankowym.Bank Spółdzielczy w Żaganiu
ul. Skarbowa 6, 68-100 Żagań

Sekretariat
tel. 
68 368 12 99
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia Banku:
Od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:30

Wydział Kredytów

Żagań, ul. Skarbowa 6, tel. 68 377 25 76
Żagań, ul. Rynek 11, tel. 68 367 08 75
Szprotawa, ul. Rynek 17, tel. 68 376 58 63
Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 2, tel. 68 321 62 82

Znajdziesz nas też tutaj