Rolmix

  • Kredyt ROLMIX to długoterminowy kredyt zabezpieczony hipotecznie. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością rolniczą, w tym również na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub innych bankach i towarzystwach leasingowych.
  • Kwota kredytu nie może przekroczyć 70% rynkowej wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia, ustalonej w drodze wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
  • W przypadku, gdy: zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na gruntach rolnych, Kredytobiorca jest posiadaczem rachunku bieżącego, prowadzonego przez Bank przez okres co najmniej 1 roku oraz na ten rachunek wpływają dopłaty bezpośrednie, wypłacane przez ARiMR i środki finansowe z prowadzonej działalności rolniczej, Bank może dokonać ustalenia wartości gruntów stanowiących przedmiot zabezpieczenia kredytu wyłącznie na podstawie aktualnych danych z GUS.
  • Harmonogram wypłaty i spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy.
  • Długi okres kredytowania – nawet do 120 miesięcy, bez konieczności przedstawiania biznesplanu i prognoz finansowych.
  • Dogodny sposób spłat – w terminach wskazanym we wniosku kredytowym, pobierane automatycznie z rachunku bieżącego.
  • Możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych prowizji.
  • Szybki okres rozpatrywania wniosku, jasność i przejrzystość zasad udzielania kredytu przy minimum formalności.

Pliki do pobrania: