Mieszkaniowy

Szczegóły:

 1. Rodzaj kredytu -kredyt mieszkaniowy dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie:
  1. zakup działki budowlanej;
  2. zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
  4. nabycie prawa własności do domu jednorodzinnego wybudowanego przez spółdzielnię mieszkaniową;
  5. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu;
  6. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
  7. spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami niniejszej „Instrukcji”;
  8. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
   1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
   2. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
   3. zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
  9. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub developera):
   1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
   2. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
  10. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;
  11. refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na cele określone w ust. 4 od pkt 1 do 10 pod warunkiem, że wcześniej nie zostały zrealizowane z wykorzystaniem kredytu lub pożyczki oraz, że zostały one poniesione nie wcześniej niż 18 miesięcy przed podjęciem przez Bank decyzji o udzieleniu kredytu: w przypadku refinansowania poniesionych kosztów, Bank może udzielić kredytu do wysokości 90% poniesionych nakładów, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 80 % wartości nieruchomości ustalonej na podstawie wyceny;
  12. Maksymalna kwota kredytu -nie może przekroczyć 80% wartości rynkowej nieruchomości i uzależniona jest od celu kredytowania i kosztu przedsięwzięcia,oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, wartości proponowanego zabezpieczenia;
  13. Wkład własny - w wartości inwestycji wynosi 20%;
  14. Okres kredytowania-do 25 lat, z zastrzeżeniem, że suma wieku kredytobiorcy i okresu kredytowania nie może przekroczyć 70 lat;
  15. Karencja -dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 2 miesiące;
  16. Transze – kredyt może być wpłacony w transzach;
  17. Oprocentowanie kredytu  - według zmiennej stopy procentowej.

Korzyści:

 1. Długi okres kredytowania 2. możliwość karencji 3. Szeroki zakres kredytowania 4. Możliwość spełnienia marzeń – własny dom, działka