Skip to main content

Bezpieczny Kredyt 2% w ramach rządowego
programu Pierwsze Mieszkanie

Wnioski o udzielenie Bezpiecznego Kredytu 2%

przyjmujemy do 29 grudnia 2023 r.

Z kredytu możesz skorzystać, jeśli:

 • jesteś singlem w wieku do 45 lat,
 • jesteś w związku małżeńskim lub w związku nieformalnym i wychowujecie wspólne dziecko,
 • nie jesteś/nie byłeś właścicielem mieszkania, domu, ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Uwaga!
Jeśli jesteście małżeństwem lub rodzicami co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku (do 45 lat) spełniać musi przynajmniej jedno z Was.

Możesz złożyć wniosek o Bezpieczny kredyt 2 procent, jeśli w dniu jego złożenia nie masz ukończonych 45 lat oraz:

 • prowadzisz gospodarstwo domowe:
  • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadasz obywatelstwo polskie lub prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z osobą, która posiada takie obywatelstwo, a Bezpieczny kredyt 2 procent jest udzielany Tobie wspólnie z tą osobą. Jeśli jesteście małżeństwem lub rodzicami co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku (do 45 lat) spełniać musi przynajmniej jedno z Was.

Parametry kredytu

 • okres spłaty – min. 15 lat

 • waluta kredytu – PLN

  • maksymalna kwota kredytu:
   • 500 tys. zł,
   • 600 tys. zł jeśli prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład Twojego gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedno dziecko,
   • 100 tys. zł na dokończenie budowy domu jeśli:
    • budowałeś go do tej pory za gotówkę,
    • prowadzisz jednoosobowe gospodarstwo domowe,
   • 150 tys. zł na dokończenie budowy domu jeśli:
    • budowałeś go do tej pory za gotówkę,
    • prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład Twojego gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedno dziecko,
 • kredyt będzie udzielany do 31 grudnia 2027 r. (a w przypadku kredytu na dokończenie bu-dowy domu do 31 grudnia 2025 r.)

 • stopa oprocentowania kredytu – ustalana na okres 60 miesięcy i stała w okresie pierwszych 120 miesięcy spłaty kredytu

 • okres stosowania dopłat do rat – 120 miesięcy

 • sposób spłaty:

   • w okresie stosowania dopłat do rat kredytu – spłata części kapitałowej w częściach równych (z uwzględnieniem całego okresu spłaty kredytu),
   • po wygaśnięciu dopłat – w ratach równych, chyba że złożysz wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty
 • jeśli nie masz wkładu własnego albo Twój wkład własny jest niższy niż 20 proc. całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których udzielany jest ten kredyt, różnica pomiędzy 20 proc. całkowitej kwoty wydatków, a Twoim wkładem własnym będzie objęta gwarancją wkładu własnego w BGK.

Wkład własny

Możesz złożyć wniosek o bezpieczny kredyt 2% jeśli:

 • nie masz wkładu własnego,
 • Twój wkład własny jest nie wyższy niż 200 tys. zł,
 • lub Twój wkład własny to wyłącznie:
  • nieruchomość gruntowa niezabudowana domem jednorodzinnym, budynkiem w obrębie którego znajduje się lokal mieszkalny oraz na której nie znajdują się obiekty budowlane związane z budową takiego domu lub budynku lub,
  • łączna kwota pieniędzy i premii mieszkaniowej wypłacanych zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z 14 kwietnia 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe,

z tym że łączna wysokość wkładu własnego i bezpiecznego kredytu 2% nie może być wyższa niż 1 mln zł.

Cel kredytowania

Bezpiecznym kredytem 2 procent możesz pokryć całość albo część wydatków służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych swojego gospodarstwa domowego, które ponosisz w związku z:

 • budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu,
 • nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem,
 • realizacją inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy,
 • nabyciem spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym:
  • stanowiących wkład budowlany,
  • z wykończeniem tego lokalu albo tego domu.

Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych. Objętą dopłatą ratę obniża się o kwotę tej dopłaty.


Chcesz dowiedzieć się więcej !!  Skontaktuj się z nami!


Przykład reprezentatywny

RRSO

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpiecznego Kredytu 2% udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi: 5,11% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 200 000 zł, okres kredytowania: 240 miesięcy; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych: 7,14 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,72 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,72% - stawka z 28.07.2023 r.) i ustalonej marży w wysokości: 2,00%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 1 458,67 zł przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 856,67 zł, łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 110 297,71 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 104 198,71 zł  (przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 77 313,87 zł), prowizja  za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 000,00 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania 2 880,00 zł (miesięcznie 12,00 zł). Koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

 

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 310 297,71 zł przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK w wysokości 77 313,87 zł. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu.

 

Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych dwóch cykli 60-cio miesięcznych, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Kalkulacja została dokonana na dzień 31 lipca 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Znajdziesz nas też tutaj