Bieżące

Rachunek bankowy- rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy, służący do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania przez Posiadacza rachunku transakcji płatniczych w złotych i w walutach wymienialnych na każde żądanie.

Rachunki rozliczeniowe prowadzone są dla:

  1. Osób prawnych.
  2. Jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.
  3. Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  4. Jednostek samorządu terytorialnego.

Posiadanie rachunku rozliczeniowego umożliwia korzystanie z dodatkowych produktów takich jak:

  1. Korzystanie z systemu bankowości elektronicznej „eCorpoNet”.
  2. Korzystanie z telefonicznej informacji na hasło.
  3. Korzystanie z usługi „Płatności Masowe”.
  4. Korzystanie z kart płatniczych.
  5. Korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym.

Środki  zgromadzone na rachunku rozliczeniowym oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej.