• Aktualności
  • ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW BS ŻAGANIU 2023R.

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW BS ŻAGANIU 2023R.

10-03-2023

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Żaganiu działając na podstawie art. 39 § l Ustawy
z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (T.J. z 2021 poz. 648)
oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Żaganiu
zwołuje na dzień 29 marca 2023 r. (środa)

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BS W ŻAGANU,

które odbędzie się w: Pensjonacie i Restauracji Bartosz, ul. Żarska 46, 68 – 100 Żagań o godz.11.00

w pierwszym terminie.

Jako drugi termin rozpoczęcia obrad – w oparciu o § 23 ust. 4 i § 24 ust. 2 Statutu –

ustala się tego samego dnia na godz. 11.15.

Proponowany porządek obrad:

Proponowany porządek obrad:
Część I.
1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad, Regulaminu Obrad.
4. Wybór Komisji:
-Skrutacyjnej;
-Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie Protokołu Komisji Skrutacyjnej w sprawie prawomocności obrad.
Część II.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2022 oraz z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.
8. Wysłuchanie opinii sporządzonej przez biegłych rewidentów z weryfikacji rocznego sprawozdania finansowego.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Podjęcie Uchwał w sprawach:
a) przyjęcia oceny polustracyjnej BSZR w Kętach,
b) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok,
c) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji ds. Odpowiedniości oceny kolegialnej członków RN za 2022 r. oraz sprawozdania Komisji ds. Odpowiedniości z weryfikacji oświadczeń członków RN za 2022 r. – ocena następcza i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok,
d) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku,
e) podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
f) zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości członków RN,
g) zatwierdzenia Regulaminu wyborów członków RN,
h) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
11. Przedstawienie przez RN Raportu z przeglądu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceny ładu wewnętrznego w Banku za 2022 r.
12. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń w BS w Żaganiu.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Roczne Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego ZP, projekty Uchwał, protokół z ostatniego ZP, aktualny Statut Banku
oraz Regulaminy

są do wglądu w Centrali Banku Spółdzielczego w Żaganiu przy ul. Skarbowej 6 (Sekretariat – pok. Nr 6).

Zarząd Banku

Znajdziesz nas też tutaj