Aktualności

Zebranie Przedstawicieli Członków BS

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Żaganiu działając na podstawie art. 39 § l Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Spółdzielcze (T.J.) oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Żaganiu

zwołuje na dzień 18 czerwca 2019 r. (wtorek)

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI   CZŁONKÓW   BS,

które odbędzie się w:Pensjonacie i Restauracji Bartosz, ul. Żarska 46, 68 – 100 Żagań o godz.10.00

w pierwszym terminie.

Jako drugi termin rozpoczęcia obrad – w oparciu o  § 23 ust. 4  i § 24 ust. 2 Statutu –

ustala się tego samego dnia na godz. 10.15.

Proponowany porządek obrad:

Część I.

  1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad, Regulaminu Obrad.
  4. Wybór Komisji:

-Skrutacyjnej;
-Uchwał i Wniosków.

  1. Przedstawienie Protokołu Komisji Skrutacyjnej w sprawie prawomocności obrad.

Część II.

6.Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018 oraz z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

7.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018.

8.Wysłuchanie opinii sporządzonej przez biegłych rewidentów z weryfikacji rocznego sprawozdania finansowego.

9.Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Podjęcie Uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok,

b) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji ds. Odpowiedniości oceny kolegialnej członków RN za 2018 r., sprawozdania Komisji ds. Odpowiedniości z weryfikacji oświadczeń członków RN – ocena następcza i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok,

c) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej ocen odpowiedniości członków Zarządu za 2018 r. i udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku,

d) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,

e) przyjęcia „Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków RN BS w Żaganiu”;

f) przyjęcia „Regulaminu wyborów członków RN BS w Żaganiu”.

11. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Zasadach Ładu Korporacyjnego.

12. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń w BS w  Żaganiu.

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Roczne Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego ZP, projekty Uchwał, protokół z ostatniego ZP, aktualny Statut Banku, projekty zmienianych regulacji są do wglądu w Centrali Banku Spółdzielczego w Żaganiu przy ul. Skarbowa 6  (Sekretariat – pok. Nr 6).

Zarząd Banku