Aktualności

Zebranie przedstawicieli członków BS

Z A W I A D O M I E N I E
 
Zarząd Banku Spółdzielczego w Żaganiu działając na podstawie art. 39 § l Ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Spółdzielcze (T.J. wraz z późniejszymi zmianami)
oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Żaganiu
zwołuje na dzień 28 maja 2021 r. (piątek)
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW BS,
które odbędzie się w: Pensjonacie i Restauracji Bartosz, ul. Żarska 46, 68 – 100 Żagań
godz. 10.00
w pierwszym terminie.


Jako drugi termin rozpoczęcia obrad – w oparciu o § 23 ust. 4 i § 24 ust. 2 Statutu –
ustala się tego samego dnia na godz. 10.15.


Proponowany porządek obrad:
Część I.
1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad, Regulaminu Obrad.
4. Wybór Komisji:
-Skrutacyjnej;
-Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie Protokołu Komisji Skrutacyjnej w sprawie prawomocności obrad.
Część II.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020 oraz z wykonania uchwał
z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.
8. Wysłuchanie opinii sporządzonej przez biegłych rewidentów z weryfikacji rocznego
sprawozdania finansowego.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie Uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia zmian w Statucie Banku,
b) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego
za 2020 rok,
c) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji ds. Odpowiedniości oceny kolegialnej
członków RN za 2020 r. oraz sprawozdania Komisji ds. Odpowiedniości z weryfikacji
oświadczeń członków RN za 2020 r. – ocena następcza i zatwierdzenie sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności za 2020 rok,
d) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej ocen odpowiedniości członków
Zarządu za 2020 r. oraz ocenę kolegialną Zarządu za 2020 r. i udzielenie absolutorium
poszczególnym członkom Zarządu Banku,
e) podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
f) zbycia nieruchomości,
g) gratyfikacji dla członków Komisji ds. Odpowiedniości.
11. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.
12. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny funkcjonowania Polityki
Wynagrodzeń w BS w Żaganiu.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
Roczne Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem
finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdanie z wykonania zaleceń
i uchwał poprzedniego ZP, projekty Uchwał, protokół z ostatniego ZP, aktualny Statut Banku
oraz Regulaminy
są do wglądu w Centrali Banku Spółdzielczego w Żaganiu przy ul. Skarbowej 6
(Sekretariat – pok. Nr 6).
Zarząd Banku