Skip to main content
 • Aktualności
 • ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI 2024

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI 2024

26-01-2024

Żagań, dnia 26 stycznia 2024 r.

 Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Banku Spółdzielczego w Żaganiu działając na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (T.J. z 2021 poz. 648)
oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Żaganiu

zwołuje na dzień 19 lutego 2024 r. (poniedziałek)

ZEBRANIE   PRZEDSTAWICIELI BS W ŻAGANIU,

które odbędzie się w: Pensjonacie i Restauracji Bartosz, ul. Żarska 46, 68 – 100 Żagań o godz. 12.00
w pierwszym terminie.

Jako drugi termin rozpoczęcia obrad – w oparciu o  § 23 ust. 4  i § 24 ust. 2 Statutu – ustala się tego samego dnia na godz. 12.15.

 

Proponowany porządek obrad:

Część I.

 1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad, Regulaminu Obrad.
 4. Wybór Komisji:
  -Skrutacyjnej;
  -Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie Protokołu Komisji Skrutacyjnej w sprawie prawomocności obrad.

Część II.

 1. Podjęcie Uchwały w sprawie:
 2. zatwierdzenia zmian w Statucie Banku.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

Projekt Uchwały ZP w sprawie zmian w Statucie, protokół z ostatniego ZP, aktualny Statut Banku
oraz Regulaminy są do wglądu w Centrali Banku Spółdzielczego w Żaganiu przy ul. Skarbowej 6 (Sekretariat – pok.6)      

                                                                                                                                                             Zarząd  Banku Spółdzielczego w Żaganiu

Znajdziesz nas też tutaj